Vlietko Driver Bren Boeree Syria Jordania on tour.