Transport History
 • Lei Wolfs,Thei Psjens, Drees Maessen.
  Lei Wolfs,Thei Psjens, Drees Maessen.
 • Nr 3 Bedford
  Nr 3 Bedford
 • de traktor deed zijn intrede
  de traktor deed zijn intrede
 • ijs fabriek echt.
  ijs fabriek echt.
 • melkfabriek St. Isidorus Echt.
  melkfabriek St. Isidorus Echt.
 • melkfabriek aanleveren.
  melkfabriek aanleveren.
 • sjang evers bij de melkfabriek.
  sjang evers bij de melkfabriek.
 • sjang evers op weg terug.
  sjang evers op weg terug.


Sibema Melkfabriek